Kierownik budowy – prawa i obowiązki

Kierownik budowy jest niezbędny w trakcie budowy każdej inwestycji. Jest on odpowiedzialny przede wszystkim za przebieg prac budowy jak i za ewentualne błędy, które powstają w trakcie jej realizacji. Ponadto odpowiada on przed nadzorem budowlanym, musi dopełnić wszelkich formalność związanych z uzyskaną zgodą na przeprowadzenie budowy, spełnić wszystkie warunki techniczne, musi on przestrzegać prawa budowlanego i w końcowym etapie jest odpowiedzialny za stan techniczny gotowej inwestycji przekazanej do użytkowania.

Tak jak inspektor nadzoru budowlanego reprezentuje interesy inwestora, tak kierownik budowy jest reprezentantem głównego wykonawcy, to on czuwa nad prawidłowym przebiegiem budowy inwestycji.

Zamów usługi kierownictwa budowy – przejdź do podstrony kierownik budowy.

Nie może nim zostać przypadkowa osoba, musi ona posiadać stosowne uprawnienia i wykształcenie. Od kierownika wymaga się od 2 do 5 lat doświadczenia w pracy na budowie oraz potwierdzenia zdania stosownego egzaminu w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.

Obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy poprzez samodzielne podpisanie protokołu, oficjalnie przejmuje teren budowy. Od tego momentu ponosi on za nią pełną odpowiedzialność, dlatego następnym jego krokiem jest odpowiednie zabezpieczenie terenu.  W tym celu dokonuje się ogrodzenia, zapewnia ochronę przed osobami trzecimi oraz wywiesza się odpowiednie tablice informacyjne. Kierownik prowadzi stosowną dokumentację – pozwolenia, dziennik budowy, protokoły, dzienniki pomiaru i montażu. Dziennik budowy jest tutaj najistotniejszym dokumentem, wykorzystuje się go w przypadku rozwiązywania wszelkich nieporozumień, a także trwania postępowania karnego. Dlatego obowiązkiem kierownika budowy jest jej sumienne prowadzenie. W trakcie trwania budowy, realizuje on przyjęte założenia w projekcie, czuwa nad prawidłową organizacją oraz bezpieczeństwem pracy. Musi się stosować do zaleceń zawartych w dzienniku budowy, jednak jest zwolniony z tej odpowiedzialności, gdy są one niezgodne z przepisami prawa. Ostatnim jego zadaniem, jest zgłoszenie gotowej inwestycji do odbioru, natomiast to sam inwestor powiada stosowny organ o zakończeniu prac.

Czego nie musi robić kierownik budowy

Jego rolą jest organizacja budowy, dbanie o prawidłowy jej przebieg oraz przestrzeganie prawa i przepisów bezpieczeństwa. Co ciekawe, kierownik budowy nie odpowiada za najwyższą jakość wykonania, oczekiwaną przez inwestora oraz nie reprezentuje inwestora przed generalnym wykonawca projektu. Nad jakością robót oraz kontaktem z inwestorem powinien czuwać inspektor nadzoru budowlanego, który jest przedstawicielem inwestora i to on dba o jego wszelkie interesy.

Uprawnienia kierownika budowy

Zgodnie z ustawą, ma on prawo zwrócić się do inwestora z prośbą o zmiany poszczególnych rozwiązań w projekcie oraz wyrazić swoją opinię odnośnie tych zmian w dzienniku budowy. Zazwyczaj korzysta on z tych uprawnień w momencie, kiedy chce zwiększyć poziom bezpieczeństwa na budowie lub usprawnić cały proces. W momencie, kiedy inwestor nie uwzględnia tych propozycji, kierownik budowy powinien zrezygnować z posady w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej w przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku i szkód.

Jak zatrudnić odpowiedniego kierownika budowy?

Zazwyczaj zatrudnia go firma, która jest głównym wykonawcą inwestycji. W innym przypadku, warto jest popytać swoich znajomych, którzy przykładowo w niedawnym czasie wybudowali sobie dom lub inny budynek. Zwróć uwagę na  doświadczenie oraz budowę jakich konstrukcji wcześniej nadzorował. Kolejna cecha, na którą powinieneś zwrócić uwagę to fakt jak może układać się współpraca

  • sumienność
  • terminowość
  • komunikatywność

W tym celu najlepiej porozmawiać z inwestorami, którzy już wcześniej z taką osobą współpracowali.  Kierownik budowy, nie może jednocześnie pełnić funkcji inspektora nadzoru budowlanego. Takie osoby nie mogą być nawet ze sobą powiązane, gdyż reprezentują one oddzielne interesy – wykonawcy i inwestora.

Deklaruję fachowość, sumienność, rzetelność, staranność, zaangażowanie w realizowaniu powierzonych mi zadań.